Algemene Voorwaarden (06/12/2023)

DEFINITIES

 • Klant: Degene met wie MEYADE. een overeenkomst is aangegaan.
 • MEYADE: Gevestigd te Breukelen, ingeschreven onder KVK-nummer 74930745
 • BTW-nummer – NL002335282B10.

TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen MEYADE. en de klant.

MINIMUMLEEFTIJD

 • Om toegang te krijgen tot de aangeboden diensten van Meyade, dient men minimaal 18 jaar of ouder te zijn. Onder de 18 jaar is toestemming van een of beide ouders/voogden vereist. Bij de aankoop van een product bevestigt de klant 18 jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben gekregen van één of beide ouders/voogden.

PRIJZEN

 • Alle prijzen die MEYADE. hanteert, worden uitgedrukt in euro, inclusief btw.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • Het is als klant uitdrukkelijk verboden om de inhoud van de aangeboden diensten, zoals de community, te verspreiden of de informatie te delen met derden. Dit geldt ook voor alle andere gevoelige informatie van MEYADE., dat MEYADE. kan schaden. Bij schending van deze regels volgt onherroepelijke verwijdering uit de groepen zonder refund.

HERROEPINGSRECHT

 • De klant kan de online aankoop van de cursus binnen 14 dagen ontbinden, op voorwaarde dat de cursus nog niet is gestart. De bedenktijd gaat in vanaf het moment van bestelling en bevestiging per e-mail.
 • De online aankoop van de community kan binnen 14 dagen ontbonden worden, mits dit binnen de bedenkingstermijn wordt gemeld. De bedenktijd gaat in vanaf het moment van bestelling en bevestiging per e-mail.

DISCLAIMER

 • Alle informatie op de website van MEYADE. en in de community is informatief; het bevat geen investeringsadvies of aanbevelingen voor financiële transacties. MEYADE. is geen financieel adviseur en garandeert niet dat de gegeven conclusies en/of suggesties leiden tot winst of verlies. Beleggen brengt financiële risico’s met zich mee. Gebruikers dienen zelf een risicoplan op te stellen en waar nodig advies in te winnen bij een financieel adviseur.
 • Voor geregistreerde gebruikers op de website bewaart MEYADE. persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Gebruikers erkennen dat beleggen risico’s met zich meebrengt, en MEYADE. is niet aansprakelijk voor gevolgen van gedeelde informatie via de website of andere platforms. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun keuzes, en het is strikt verboden om informatie te verveelvoudigen of openbaar te maken aan derden.

GEHEIMHOUDING

 • De klant houdt alle informatie uit cursussen en de WhatsApp community van MEYADE. geheim en onthoudt zich van delen, publiceren, kopiëren en/of verspreiden.
 • Hetzelfde geldt voor andere vertrouwelijke informatie betreffende MEYADE., waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim is of verspreiding schade kan berokkenen.
 • De klant neemt maatregelen om te waarborgen dat hij/zij genoemde informatie geheimhoudt.
 • De geheimhoudingsplicht geldt onbepaald.

BOETEBEDING

 • Bij overtreding van het artikel over geheimhouding verbeurt de klant een onmiddellijk opeisbare boete van €7.500,00 per overtreding en 10% van dit bedrag voor elke dag dat de overtreding voortduurt. MEYADE. behoudt het recht om de klant uit de WhatsApp groep te verwijderen en de toegang tot cursussen en/of de WhatsApp groep en/of community te ontzeggen zonder teruggave van het geld.
 • Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Het verbeuren doet geen afbreuk aan overige rechten van MEYADE., waaronder het recht op schadevergoeding.
 • MEYADE. is niet aansprakelijk voor schade door complicaties in verband met beschikbaarheid of werking van informatie van derden, evenals de schade die het gevolg is van dergelijke informatie.