Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met ‘Meyade’ afsluit. Voordat u zich opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te nemen. Door u aan te melden voor een workshop geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Toepassing algemene voorwaarden

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers en (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen en workshops.
 • Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraag via het aanvraagformulier door de deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Meyade.
 • Wijziging van of aanvulling op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk te worden bevestigd door Meyade.
 • Inschrijvingen
 • Meyade behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen. Dit zal altijd gecommuniceerd worden met de deelnemer(s) van de workshop.
 • Een inschrijving is pas compleet als het volledige bedrag van de workshop is ontvangen door Meyade.
 • Na ontvangst van het bedrag voor de workshop ontvangt u een ontvangstbevestiging via de e-mail die uw inschrijving definitief maakt.
 • Per cursus of workshops zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar (tenzij nadrukkelijk aangegeven). Zodra een cursus of workshop vol zit, wordt de inschrijving gesloten.
 • Als een workshop vol zit, kunt u mailen om u op te geven voor de reservelijst. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, dan neemt Meyade contact met u op.
 • Door de inschrijving en het bedrag op de factuur te betalen verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Afmelden

 • Afmelding dienst schriftelijk via de e-mail te gebeuren.
 • Bij afmelding voor een privé workshop wordt er €5-, aan administratiekosten ingehouden.
 • Bij afmeldingen tot 1 week (7 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus €5-, aan administratiekosten. Bij annulering tussen 6 en 3 dagen voor aanvang van de startdatum van de workshop wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 1 dag vóór aanvang van de workshop wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij een no-show wordt ook geen geld teruggestort.
 • Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Hier worden geen extra kosten in rekening voor gebracht.

Het annuleren/verplaatsen van de workshop

 • Meyade is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden cursus of workshop te annuleren. Mocht een cursus of workshops geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daar uiterlijk 5 dagen voor aanvang een bericht van.
 • Meyade is gerechtigd tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang de datum van de cursus of workshop te wijzigen. De cursist wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld via de e-mail en heeft de mogelijkheid om de cursus of workshop kosteloos te verplaats/annuleren.

Betaling

 • De deelnemers dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Meyade.

Aansprakelijkheid

 • Meyade is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die als gevolg van de workshops aangaande het aan- en verkopen van cryptocurrencies en de daarmee eventueel verliezen. Het traden op een exchange is geheel voor eigen risico, zowel tijdens de workshops als na de workshop.
 • Meyade aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
 • Tijdens de workshop en cursussen zijn ter verificatie bij een broker/exchange persoonlijke identificatie gegevens benodigd, deze blijven ten alle tijde in eigen beheer van de cursist. Meyade is niet aansprakelijk voor de gevolgschade welke mogelijk onstaat na het gebruiken of delen van persoonlijke identificatie gegevens.
 • Meyade zal zich inspannen de workshop/cursus zo zorgvuldig en duidelijk mogelijk te leveren. Meyade kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van de geleverde dienst. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het resultaat van de dienst en de gevolgen van dit gebruik.
 • Meyade heeft geen vergunning voor advisering over financiële diensten of om in uw naam te beleggen. Meyade gaat ervan uit dat Opdrachtgever voldoende professioneel en oplettend is. Opdrachtgever kan niet vertrouwen op uitspraken gedaan door of namens Meyade. Opdrachtgever dient alle uitspraken ten alle tijden te controleren.
 • De totale aansprakelijkheid van Meyade jegens Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 • Aansprakelijkheid van Meyade jegens Opdrachtgever voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Partijen komen overeen dat artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek en de uitwerking van het daar bepaalde in de volgende artikelen, zijn uitgesloten.
 • Buiten de in lid 5 van dit artikel genoemde gevallen rust op Meyade jegens Opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Meyade.
 • In geval van overmacht is Meyade niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Opdrachtgever ontstane schade. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van Meyade kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Geheimhouding

 • Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie in de Academy zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Meyade toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
 • Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Garantie

 • Meyade bezit geen vergunning voor advisering over financiële diensten of voor beleggingen van de Nederlandse Bank. Meyade voorziet uitdrukkelijk niet in het geven van beleggingsadviezen op welke wijze dan ook. Opdrachtgever erkent dat niets op de Website beleggingsadviezen bevat en dat geen enkel onderdeel van de Website als zodanig beschouwd dient te worden. De door Meyade aangeboden diensten leggen enkel en alleen uit hoe beleggen werkt en geven algemene beleggingstips. Opdrachtgever dient zelf rekening te houden met de risico’s die beleggen met zich meebrengen.
 • Opdrachtgever heeft dan ook geen garantie op winstgevend beleggen.
 • Meyade staat niet in voor de reacties die andere gebruikers in onze online community w.o. Crypto Talks (WhatsApp) op bepaalde onderdelen geven. Meyade zal zich inspannen om onjuiste of onvolledige reacties te verbeteren of te verwijderen, maar garandeert niet dat dit direct gebeurd.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • Meyade.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging aan de Opdrachtgever.
 • Indien Opdrachtgever een wijziging van de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang en wijzigingen vanwege een wetswijziging kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande verplichting om ze vooraf bekend te maken. Deze wijzigingen geven ook geen recht tot opzeggen zoals beschreven in punt 3 van deze kop.
 • Overdracht van de Overeenkomst aan een derde is niet toegestaan dan met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere Partij. De toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Er mogen voorwaarden worden gesteld aan de overdracht.

Overig

 • Meyade behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
 • Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
 • Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.